ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

про надання інформаційних послуг, умови отримання ПрАТ «Київстар»

розпоряджень про повернення коштів

Преамбула:

Дата опублікування 03.11.2021

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53, поштовий індекс 03113, оператор телекомунікацій, No53 в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, надалі за текстом «Київстар»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія ЛЕО», код ЄДРПОУ 39010283, місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Г, поштовий індекс 03148, небанківська фінансова установа, що має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків No 31 від 09.12.2015, надалі за текстом «Фінансова компанія»,

діючи відповідно до ст. 633, 634, 641, 644 ЦКУ оголошують цю Публічну пропозицію на укладення договору про надання інформаційних та технологічних послуг, надаваних Фінансовою компанією, а також умови отримання Київстаром розпоряджень про повернення передплачених, але не невикористаних на телекомунікаційні послуги коштів, відшкодування Абоненту відповідної суми (частки) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості невикористаних послуг стільникового рухомого зв’язку, що здійснюється з використанням Київстаром фінансових послуг, які йому надаються Фінансовою компанією відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів, які набирають чинності з моменту їх опублікування/розміщення на наступних джерелах: а) офіційному веб-сайті Фінансової компанії leogaming.ua

б) офіційному веб-сайті Київстару money.kyivstar.ua;

та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на зазначених вище офіційних веб-сайтах,
діючи в межах повноважень, визначених а) діючим законодавством, б) внутрішніми документами Київстару та Фінансової компанії, надалі – Договір

необмеженій кількості фізичних осіб, які є абонентами Київстару у відповідності до підстав, визначених «Умовами надання телекомунікаційних послуг Приватного акціонерного товариства «КИЇВСТАР», постійно або тимчасово проживають на території України,
на викладених нижче умовах.

Київстар, Фінансова компанія, Абонент, також іменуються разом «Сторони», а кожний окремо також – «Сторона».

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона підтверджує та гарантує іншим Сторонам, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання Договору та виконання його умов.
1.2. Терміни та визначення, які використовуються в Договорі:
1.2.1. Абонент – абонент Київстару, який має на власному особовому рахунку в системі розрахунків Київстару передплачені кошти, та який надав Київстару та Фінансовій компанії (через Київстар) Розпорядження на Повернення коштів.

1.2.2. Інформаційне забезпечення – надсилання Фінансовою компанією Абоненту інформаційних повідомлень, які стосуються питань Повернення коштів, направляються Абоненту шляхом надсилання СМС та повідомлень в електронних месенджерах, та є відмінними від Квитанції.
1.2.3. Квитанція – надаваний Фінансовою компанією Абоненту розрахунковий документ, який свідчить про успішне виконання Київстаром як платником фінансової операції з Повернення коштів, та містить дані щодо суми Повернення коштів, постачальника товару/надавача послуги.

1.2.4. Користувацькі інтерфейси – належні Київстару програмно-технічні засоби з допомогою яких Абонент надає іншим Сторонам Розпорядження з повернення коштів:

 1. Веб-сайти: money.kyivstar.ua, tv.kyivstar.ua
 2. Мобільний додаток «Мобільні гроші» (Додаток «Смарт-гроші»)
 3. Мобільний додаток «Мій Київстар»
 4. USSD
 5. SMS-канал
 6. IVR (голосове замовлення послуги)
 7. Платіжна кнопка

1.2.5. Повернення коштів – здійснення Фінансовою компанією повернення Абоненту від імені та за рахунок Київстару передплачених, але не невикористаних на телекомунікаційні послуги коштів, відшкодування Абоненту відповідної суми (частки) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості невикористаних послуг стільникового рухомого зв’язку, яка була сплачена платником збору оператору одночасно з попередньою оплатою

1

ним відповідних послуг. Повернення коштів здійснюється з використанням Київстаром фінансових послуг, які йому надаються Фінансовою компанією відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів. Повернення коштів здійснюється на підставі Розпорядження про Повернення коштів:
1.2.5.1. шляхом перерахування Фінансовою компанією безготівкових коштів на вказаний Абонентом банківський рахунок за номером електронного платіжного засобу (банківської картки);

1.2.5.2. шляхом здійснення Фінансовою компанією платежу в платіжній системі за товари/послуги суб’єктів господарювання, які уклали договір про приймання платежів з Фінансовою компанією як небанківською фінансовою установою або іншим учасником платіжної системи.

1.2.6.Розпорядження про Повернення коштів – інформаційні запити, які Абонент через Користувацький інтерфейс програмно-технічним шляхом надає Київстару, та які, в свою чергу, передаються Київстаром до Фінансової компанії у формі разових повідомлень. Київстар та Фінансова компанія виконують Розпорядження про Повернення коштів в межах своїх повноважень, наданих їм чинним законодавством України та умовами укладених між ними окремих договорів. Розпорядження на Повернення коштів містить волевиявлення Абонента

1.2.6.1. про відмову на визначену суму від частини передплачених телекомунікаційних послуг, які він не отримував (у порядку, визначеному договором, укладеним Абонентом з Київстаром у відповідності до «Умов надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР»), в розмірі, що відповідає сумі вказаній в Розпоряженні про Поверення коштів.

1.2.6.2. про Повернення коштів на визначену суму.

1.2.7. Послуги – надавані за цим Договором Абоненту Фінансовою компанією інформаційні послуги, пов’язані з поверненням йому ПрАТ «Київстар» невикористаних на телеком. послуги коштів, а саме:

1.2.7.1. отримання через Київстар разових повідомлень, що містять Розпорядження про Повернення Коштів; 1.2.7.2. інформування Абонента за результатами здійснених Фінансовою компанією від імені та за рахунок Київстару операцій з Повернення коштів, надання Квитанції.

1.3. Терміни і визначення, що містяться в Договорі та не визначені п. 1.2. Договору, визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Абонентові Послуг, а також умови отримання Київстаром Розпоряджень про Повернення коштів.
2.2. В межах відносин з надання Послуг здійснюється:

 1. 1)  надання Київстар Фінансовій компанії Розпоряджень про Повернення коштів, отриманих від Абонента через Користувацькі інтерфейси;
 2. 2)  обробка Фінансовою компанією отриманих від Київстар разових повідомлень, що містять Розпорядження про Повернення коштів (в тому числі на умовах окремих договорів, укладених між Київстаром та Фінансовою компанією);
 3. 3)  Інформаційне забезпечення абонента, в тому числі, але не виключно – надсилання йому разових повідомлень про виконані Фінансовою компанією від імені та за рахунок Київстару успішні фінансові операції з Повернення коштів, повідомлень про неможливість замовити Повернення коштів у зв’язку з невідповідністю п. 3.4. даного Договору, повідомлення про окремі умови надання Послуг, повідомлення, що містять іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами цього Договору;
 4. 4)  Надання абоненту Квитанції.

Київстар за даним Договором здійснює отримання Розпоряджень про Повернення коштів (крім захищеної законодавством інформації, яку може отримувати лише Фінансова компанія).

2.3. Послуги надаються з використанням належного Київстару знаку для товарів та послуг «СМАРТ-ГРОШІ», право використання якого надане Фінансовій компанії на підставі окремого дозволу.

2.4. Сторони домовились про наступні ліміти щодо Розпоряджень про Повернення коштів, які можуть бути надані Абонентом, прийняті та оброблені іншими Сторонами в межах їх повноважень: сума, на яку надається Розпорядження про Повернення коштів не може перевищувати 20 відсотків від розміру встановленої на дату проведення операції мінімальної заробітної плати, а загальна сума таких Розпоряджень про Повернення коштів за календарний місяць стосовно окремого Абонента не може перевищувати одного розміру встановленої на дату

2

проведення операції мінімальної заробітної плати. В разі перевищення зазначених лімітів, Розпорядження про Повернення коштів Київстаром та Фінансовою компанією (через Київстар) не приймаються та не обробляються, Повернення коштів не здійснюється.

2.5. Розпорядження про Повернення коштів шляхом, вказаним в пп. 1.2.5.2. Договору, можуть стосуватися лише доступних в Користувацьких інтерфейсах постачальників товарів та послуг. Перелік постачальників товарів та послуг визначається на підставі окремого договору, укладеного між Київстаром та Фінансовою компанією, Абонент не має права вносити до Розпорядження про Повернення коштів інших постачальників або надавати іншим Сторонам Розпорядження про Повернення коштів іншим чином, ніж це передбачено даним Договором.

2.6. Захищену законодавством інформацію, яка потребує спеціальних засобів технічного та/або криптографічного захисту та/або прийняття та обробка якої повинна здійснюватися згідно стандартів, яким не відповідають системи Київстару, отримує Фінансова компанія самостійно.

3. Порядок укладення Договору

3.1. Договір є договором приєднання у значенні, визначеному ст. 634 ЦКУ.
3.2. Акцептом умов цієї Публічної пропозиції на укладення Договору є здійснення Абонентом визначених Договором дій з надання Розпорядження про Повернення коштів.
3.3. Акцепт умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Абонента зі всіма умовами Договору без будь-яких винятків або обмежень і рівносильний укладенню договору у письмовій формі відповідно до положень законодавства України (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).
3.4. Послуги за даним Договором може отримати Абонент, який:
3.4.1. відповідно до законодавства України володіє необхідними для укладення Договору дієздатністю та правоздатністю;
3.4.2. уклав з ПрАТ «КИЇВСТАР» як оператором телекомунікацій договір про надання телекомунікаційних послуг; 3.4.3. має кінцеве телекомунікаційне обладнання (мобільний телефон, смартфон, планшет), з’єднане з телекомунікаційною мережею оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР», з ідентифікаційною телекомунікаційною карткою (SIM-карткою), якою визначається її номер мобільного телефону);
3.4.4. згідно даного Договору замовив Послуги;
3.4.5. у відповідності до умов, зазначених в п. 3.4.2. Договору, має на особовому рахунку абонента суму коштів, що є не меншою, ніж сума таких складових (сукупно): а) сума, вказана в Розпорядженні про Повернення коштів та б) вартість замовлених Послуг та в) мінімальної суми балансу відповідно до правил надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР».
3.5. Фактом Акцепту даного Договору Абонентом є замовлення Абонентом Послуг шляхом надання іншим Сторонам Розпорядження про Повернення коштів.
3.6. Моментом набуття чинності Договором для Абонента є момент надання Розпорядження про Повернення коштів, моментом закінчення дії Договору для Абонента є надання йому можливості доступу до Квитанції. Таким чином взаємодія Абонента та Фінансової компанії, в межах цього Договору, здійснюється в межах разових операцій та не містить ознак тривалості існування.
3.7. Строк, протягом якого Абонент може здійснювати акцепти цього Договору є необмеженим.
3.8. Акцепт Абонентом Договору свідчить про те, що Абонент:

 • –  попередньо в повному обсязі ознайомився з текстом Договору та безумовно приймає його умови;
 • –  заявляє про те, що Акцепт Договору ним здійснений за власним усвідомленим бажанням, а не внаслідокнав’язування іншими Сторонами придбання Послуг;
 • –  приймає передбачені цим Договором умови розрахунків;
 • –  ознайомлений з Тарифами та дає безумовну згоду на оплату Послуг за Тарифами;
 • –  ознайомлений та погоджується зі специфікою надання Послуг, які полягають виключно в інформаційномуобслуговуванні Абонента;
 • –  надає іншим Сторонам згоду на обробку його персональних даних відповідно до умов Договору.3.9. Сторони домовились про те, що в разі обопільної згоди допустимим є оформлення первинних документів у вигляді електронних документів та підписання їх кваліфікованими електронними підписами керівників або уповноважених осіб. В разі такого рішення Сторін зміни до даного Договору – не вносяться, до регулювання відносин застосовуються застосовні умови, які Сторони передбачили в даному розділі Договору для оформлення первинних документів у паперовому вигляді.4. Порядок здійснення Повернення коштів Абоненту4.1. Для виконання Розпоряджень про Повернення коштів Київстар уклав із Фінансовою компанією окремий договір про надання фінансових послуг. На підставі цього договору Фінансова компанія надає Київстару фінансові послуги з переказу коштів, в межах яких здійснює Повернення коштів Абонентам. Повернення коштів здійснюється

3

належними Київстару грошовими коштами, на підставі отриманих Сторонами Розпоряджень на Повернення коштів, одним із шляхів, передбачених умовами даного Договору.

4.2. Абонент не є отримувачем фінансових послуг. Даний Договір не є договором про надання фінансових послуг. 4.3. Даний розділ Договору є описовим, зважаючи на пов’язаність отримуваних Київстаром фінансових послуг з наданням Послуг за даним Договором, викладений виключно для належного інформування Абонента, безпосередньо не регулює відносини Сторін з надання Послуг.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Абонент має право:
5.1.1. направляти іншим Сторонам звернення щодо Договору та отримувати на них відповіді у порядку, визначеному діючим законодавством;
5.1.2. направляти у встановлений чинним законодавством спосіб запити та отримувати консультації щодо Послуг, та інших питань, що виникають у зв’язку з акцептом Абонентом Договору;
5.1.3. отримувати Послуги у відповідності до умов Договору;
5.1.4. на належне забезпечення Сторонами (крім Абонента) прав Абонента, визначених Законом України «Про захист прав споживачів», в тому числі на отримання від Фінансової компанії Квитанцій та Інформаційного забезпечення.
5.1.5. на визначений Договором та діючим законодавством України захист інформації стосовно отримуваних Послуг.
5.2. Абонент зобов’язаний:
5.2.1. Не передавати зареєстрований при акцепті Договору номер мобільного телефону Абонента іншим особам. 5.2.3. Нести відповідальність за наслідки та збитки, спричинені іншим Сторонам невиконанням положень Договору. Абонент несе відповідальність за належне виконання вимог Договору відповідно до норм чинного законодавства України.
5.2.4. Оплачувати Послуги належним чином та в повному обсязі.
5.2.5. Діяти виключно у спосіб, передбачений даним Договором.
5.3. Київстар та Фінансова компанія мають право (в межах визначених Договором та діючим законодавством повноважень):
5.3.1. Відмовити Абоненту в наданні Послуг у випадках, якщо це суперечить вимогам чинного законодавства України та/або не передбачено умовами Договору.
5.3.2. Вносити зміни до умов Договору, в порядку, передбаченому Договором.
5.3.3. Користуватись іншими правами, які визначені діючим законодавством, та застосовними для відповідної Сторони внутрішніми документами.
5.4. Київстар зобов’язаний:
5.4.1. Здійснювати свої зобов’язання з приймання Розпоряджень на Повернення коштів належним чином та в повному обсязі.
5.5. Фінансова компанія зобов’язана (в межах, визначених Договором та діючим законодавством повноважень): 5.5.1. Надавати Послуги належним чином у спосіб, визначений даним Договором.
5.5.2. Виконувати всі зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

6. Тарифи та винагорода

6.1. За надані Послуги Абонент сплачує винагороду Фінансовій компанії відповідно до діючих Тарифів, які належним чином надані для ознайомлення Абоненту відповідно до Договору.

7. Документи та інформація. Захист інформації. Умови конфіденційності і безпеки

7.1. Обмін між Сторонами електронними документами (повідомленнями) в процесі взаємодії Сторін при наданні Послуг здійснюється шляхом передання будь-якій із Сторін, яка є адресатом такого документу (повідомлення).
7.2. Архіви електронних документів – Розпоряджень на Повернення коштів, Квитанцій, інша інформація про Послуги, відповідно до компетенції Сторін, зберігаються в базах даних Київстару та Фінансової компанії протягом щонайменше п’яти років.

7.3. Сторони визнають, що акцепт Абонентом умов даного Договору породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню Абонентом власноручного та/або електронного підписів відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.4. У якості динамічного пароля Абонента використовуються цифрові дані, надіслані йому засобами SMS- повідомлення на номер мобільного телефону Абонента. Всі Розпорядження на Повернення коштів, підтверджені

4

динамічним паролем, ПІН-кодом або через інші дії, виконання яких запитується в Користувацькому інтерфейсі (наприклад, натискання відповідної кнопки, відправка SMS-повідомлення з необхідним текстом або надання USSD- команди з необхідним текстом) визнаються Сторонами такими, які здійснено особисто Абонентом.
7.5. Всі Розпорядження на Повернення коштів в системі, підтверджені Абонентом відповідно до п. 7.4., визнаються Сторонами здійсненими особисто Абонентом.

7.6. Абонент зобов’язується самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання й захисту доступу при замовленні Повернення коштів, зокрема але не виключнно, динамічного одноразового пароля (ПІН-коду) від доступу для третіх осіб.
7.7. Сторони визнають конфіденційною та такою, що не підлягає розголошенню третім особам, будь-яку технічну, банківську, професійну або будь-яку іншу інформацію, що стосується специфіки діяльності Київстару та Фінансової компанії, а також будь-яку іншу інформацію, що передається Сторонами цього Договору одна одній та визнається відповідною Стороною як Конфіденційна інформація, а також інформацію, що складає банківську таємницю відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», крім випадків, встановлених діючим законодавством України. За розголошення конфіденційної інформації Сторона, з вини якої відбулось таке розголошення, відшкодовує у визначеному законодавством порядку іншим Сторонам понесені у зв’язку з цим збитки.

7.8. Сторони зобов’язуються не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну та будь-яку іншу інформацію (в тому числі банківську таємницю), яка стала їм відома у зв’язку з виконанням цього Договору, в тому числі після закінчення дії Договору. Вони несуть повну відповідальність за збереження конфіденційності та передбачене діючим законодавством відповідальне зберігання Конфіденційної та будь-якої іншої інформації (в тому числі банківської таємниці), яка стала їм відома у зв’язку з виконанням цього Договору, а також за несанкціонований доступ третіх осіб до цієї інформації.

Сторони (крім Абонента) заявляють та гарантують, що з конфіденційною та будь-якою іншою інформацією будуть ознайомлені лише ті працівники, посадові особи які безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору. Сторони (крім Абонента) заявляють та гарантують, що такі працівники, посадові особи, яким Сторони надають доступ до Конфіденційної та будь-якої іншої інформації, прямо проінформовані про конфіденційну природу Конфіденційної та будь-якої іншої інформації та мету, з якою вона може використовуватись, а також мають зобов’язання нерозголошення Конфіденційної та будь-якої іншої інформації та несуть відповідальність за її розголошення перед іншими Сторонами.

7.9. Сторони (крім Абонента) зобов’язуються дотримуватись конфіденційності відносно персональних даних Абонента, а також іншої інформації про Абонента, в тому числі банківської таємниці, що стала відома Сторонам у зв’язку з отриманням Послуг Абонентом, за винятком випадків, коли така інформація:

 • –  є загальнодоступною;
 • –  розкрита на вимогу або з дозволу Абонента;
 • –  підлягає наданню Київстаром Фінансовій компанії, в обсязі, необхідному для виконання Договору;
 • –  підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на підставі запитівуповноважених державних органів та/або згідно вимог законодавства по фінмоніторингу;
 • –  у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.7.10. Шляхом укладення Договору Абонент погоджується з тим, що Київстар має право без будь-яких обмежень надавати будь-яку інформацію про Абонента, отриману за Договором Оператору, Фінансовій компанії, підприємствам Групи VEON (Амстердам, Нідерланди), а також – правоохоронним та іншим державним органам України, США, ЄС та Нідерландів за наявності в них законних підстав на отримання такої інформації.7.11. Будь-які Розпорядження Абонента на Повернення коштів, здійснення яких суперечить чинному законодавству України (в тому числі щодо встановлених цим Договором Лімітів) є забороненими; їх блокування здійснюється шляхом встановлення системних обмежень в програмно-технічних комплексах Київстара та Фінансової компанії. 7.12. У разі втрати кінцевого обладнання з телекомунікаційною ідентифікаційною карткою, або виникнення інших подібних підстав, наслідком яких можуть бути протиправні дії третіх осіб, Київстар та Фінансова компанія не несуть будь-якої відповідальності перед Абонентом щодо подальшого приймання та/або обробки Розпоряджень на Повернення коштів.8. Відповідальність Сторін

  8.1. Відповідальність Київстару та Фінансової компанії.
  8.1.1. Київстар та Фінансова компанія, кожен окремо, зобов’язані та несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України про захист інформації та захист персональних даних.
  8.1.2. Київстар та Фінансова компанія, кожен окремо, не несуть відповідальність за навмисні протиправні дії Абонента та/або третіх осіб з Поверненням Коштів, ініційованим Абонентом відповідно до Договору.
  8.2. Відповідальність Абонента.
  8.2.1. Абонент зобов’язується не передавати кінцеве обладнання (ідентифікаційну телекомунікаційну картку) іншим особам та не допускати несанкціонованого замовлення Повернення коштів згідно даного Договору.

5

8.2.2. У випадку втрати, крадіжки або в інших випадках відсутності у Абонента кінцевого обладнання (ідентифікаційної телекомунікаційної картки) Абонент несе всі ризики, що пов’язані з використанням його номера мобільного телефону третіми особами, та, відповідно, Київстар та Фінансова Компанія не несуть відповідальності за наслідки використання номера мобільного телефону Абонента третіми особами.

8.2.3. Абонент несе відповідальність та гарантує належне виконання вимог Договору відповідно до чинного законодавства України, зокрема за повноту та правдивість даних, наданих Сторонам (крім Абонента) у відповідності до Договору, та за дотримання вимог законодавства щодо протидії корупції, відмиванню коштів отриманих злочиним шляхом та законодавства про санкції, а також гарантує невикористання Послуг для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Абонент також зобов’язується не використувавати Послуги задля інформаційного ініціювання виплати будь-яких грошових коштів будь-яким особам, окрім іншого, державним службовцям, якщо такі виплати здійснюються з метою неправомірного впливу на дії чи рішення цих осіб задля отримання будь-яких неправомірних вигод або переваг чи з метою досягнення інших неправомірних цілей, а також зобов’язується не використовувати Послуги у спосіб, що може призвести до порушення вимог законодавства про санкції та міжнародну торгівлю. Абонент зобов’язується відшкодувати Сторонам (крім Абонента) збитки (в тому числі упущену вигоду), пов’язану з порушенням умов даного Договору.

8.2.4. Абонент несе відповідальність за законність та наслідки ініційованих ним згідно цього Договору Повернень коштів.
8.3. Київстар та Фінансова компанія, кожен окремо, не є стороною договорів купівлі-продажу товарів (про надання послуг/виконання робіт), укладеного між Абонентом та надавачем товарів/послуг оплата яких була проведеня Фінансовою компанією в рахунок Повернення коштів, і відповідно, кожен з них:

– не регулює і не контролює правомірність операції, її умови, а також факт і наслідки в результаті здійснення і розірвання операції, зокрема, в частині повернення надавачем товарів/послуг оплати по такій операції;

– не розглядає претензії Абонента, що стосуються невиконання (неналежного виконання) надавачем товарів/послуг своїх зобов’язань по операції, зокрема, зобов’язань щодо передачі товарів, наданню послуг/виконанню робіт.

8.4. В разі виникнення обставин, передбачених п. 7.12. Договору, Абонент несе всі ризики щодо використання Послуг.
8.5. Сторони домовились про те, що будь-які дії та операції, здійснені в межах отримання Послуг, вважаються такими, що здійснені Абонентом. Абонент несе повну відповідальність за використання третіми особами Послуг за допомогою належного Абонентові кінцевого обладнання та телекомунікаційної ідентифікаційної картки, а також за наслідки такого використання (якими можуть бути, зокрема, обставини, що містять ознаки здійснення Абонентом протиправних дій, нанесення Абонентові матеріальної та моральної шкоди, збитків, виникнення у Абонента упущеної вигоди тощо).

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором (при цьому самі зобов’язання залишаються чинними), якщо воно викликано факторами непереборної сили (форс- мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, карантином, антитерористичними операціями, актами органів державної влади та ін. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона має проінформувати інші Сторони у будь-який доступний спосіб (інформація має містити дані про характер обставин, а також зв’язок між такими обставинами та виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором). Після припинення дії обставин, відповідні зобов’язання підлягають виконанню належним чином та у повному обсязі.

8.7. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов Договору.

9. Строк дії договору та розірвання.

9.1. Строк дії Договору визначений в п.3.6. Договору.
9.2. Договір може бути розірвано Сторонами (крім Абонента) та/або Абоненту може бути відмовлено в його наступному укладенні.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори і розбіжності, що виникли при виконанні Договору або пов’язані з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, всі спори, які виникають при виконанні Договору або пов’язані з ним підлягають розгляду у судових органах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

11. Персональні дані

11.1. Абонент надає іншим Сторонам повну згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання) і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних з метою надання Послуг, виконання вимог чинного законодавства України.

6

Шляхом укладання Договору Абонент підтверджує що він повідомлений з боку інших Сторін про його права, як суб’єкта персональних даних, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Абонент підтверджує, що повідомлений про володільців своїх персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані, що зазначені у цьому розділі Договору, про включення персональних даних Абонент до Баз персональних даних клієнтів Київстару та Фінансової компанії.

Крім того, Абонент надає свою згоду на те, що його персональні дані та конфіденційна інформація про Абонента можуть бути передані/поширені/розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері надання фінансових послуг між Київстаром та Фінансовою компанією, третім особам, підприємствам Групи VEON (Амстердам, Нідерланди), а також – правоохоронним та іншим державним органам України, США, ЄС та Нідерландів за наявності в них законних підстав на отримання такої інформації. Персональні дані передаються розпорядникам персональних даних та третім особам, яких Сторони (крім Абонента) визначають самостійно. Абонент погоджується з тим, що інші Сторони не зобов’язані повідомляти Абонента про таку передачу.

Крім цього, акцептом Договору Абонент надає Київстару таку згоду на обробку персональних даних: «ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Укладаючи даний Договір відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, No 2297-VI, я, Абонент, надаю ПрАТ «Київстар» згоду на: обробку персональних даних, отриманих із первинних джерел з метою визначеною в пункті 4 цієї Згоди; передачу зазначених персональних даних третім особам; обробку таких персональних даних в історичних та статистичних цілях; обробку і зберігання їх протягом строку визначеного в пункті 6 Згоди.

Одночасно я підтверджую, що мене належним чином повідомлено про:
1. Володільця персональних даних, яким виступає ПрАТ «Київстар» та який забезпечує належний захист персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
2. Склад та зміст персональних даних, на обробку яких я надаю цю згоду, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, особистий абонентський номер телефону, дату, місяць, рік народження, номер електронного платіжного засобу, наперед оплаченої картки багатоцільового використання та додаткові персональні дані на запит ПрАТ «Київстар»; 3. Мої права, як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
3) на доступ до моїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення моїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист моїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку моїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку моїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
4. Мету обробки персональних даних, що полягає в забезпеченні належного надання фінансових послуги за участі партнерів-фінансових компаній, статистичній обробці, інформуванні про нові пропозиції та продукти, та інформуванні заявника про перебіг розгляду його заявок на користування послугами;
5. Третіх осіб, яким можуть передаватися і мої персональні дані: технічні партнери, фінансові партнери, контрагенти ПрАТ «Київстар», що забезпечують належне надання ПрАТ «Київстар» фінансових послуг, юридичні особи Групи Компаній Veon, зокрема VEON Ltd. за адресою Claude Debussylaan 88, 1082 MD Амстердам, Нідерланди та, у визначених законом випадках, державні органи. З зазначеними у цьому пункті особами укладається угода про нерозголошення та конфіденційність у визначеному законом порядку;
6. Строк обробки (у тому числі зберігання): не більше строку надання послуг, за виключенням обробки в історичних та статистичних цілях, але не менше 5 років.»

7

12. Інші положення

12.1. Абонент гарантує, що всі умови даного Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно й у повному обсязі. 12.2. Абонент гарантує, що не використовуватиме Послуги в інших цілях, ніж ті, які зазначено в Договорі.
12.3. Якщо будь-яке положення Договору стане в будь-якій мірі недійсним, таким, що не може бути виконано, або неповним, то це не впливатиме на всі інші положення Договору.

12.4. Строки, умови та зобов’язання за цим Договором будуть обов’язковими та матимуть юридичну силу по відношенню до правонаступників Сторін.
12.5. Жодна зі Сторін не має права передавати повністю чи частково свої права і зобов‘язання, пов’язані з цим Договором, будь-яким третім особам до тих пір, поки не отримає письмове погодження на таку передачу від інших Сторони. Будь-яка передача прав та зобов’язань, вчинена з порушенням вимог цього пункту, вважається недійсною. 12.6. Будь-які заголовки, використані в розділах і пунктах Договору, не несуть окремого юридичного значення і використані в цьому Договорі лише для зручності. Зокрема, в межах відносин з надання Послуг Сторони домовились йменувати одна одну в даному Договорі «Київстар», «Фінансова компанія» і «Абонент» виключно для зручності та термінологічної однорідності в межах договору: зокрема, під «Абонентом» Сторони домовились також розуміти фізичну особу-споживача інформаційних послуг за даним Договором.

12.7. Невикористаними коштами Абонента за даним Договором є певний обсяг передплачених послуг рухомого (мобільного) зв’язку, виражений в грошовому еквіваленті, який знаходиться на власному особовому рахунку Абоненту в системі розрахунків Київстару.
12.8. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Фінансової компанії, вказане у реквізитах цієї Публічної пропозиції на укладення Договору.

12.9. Інформація про Послуги, особливості їх отримання і інші умови, що дозволяють або не дозволяють Абоненту ініціювати Повернення коштів, передбачене даним Договором, може бути окремо розміщена та доступна для Абонентів на веб-сайтах Київстар та Фінансової компанії, вказаних в цьому Договорі.
12.10. Обмеження щодо максимально і мінімально допустимих сум, що можуть бути вказані Абонентом в Розпорядженні на Повернення коштів, і строки застосування даних обмежень (в разі їх наявності), встановлюються програмно-технічним шляхом на розсуд Київстару та/або Фінансової компанії, та не можуть перевищувати обмеження, встановлені лімітами за даним Договором, але можуть бути нижче за ці ліміти. Такі обмеження можуть встановлюватись без окремого попередження Абонентів. Сторони визнають, що встановлення цих обмежень не є порушенням прав Абонентів.

13. Реквізити Фінансової компанії:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія ЛЕО»
Адреса місцезнаходження:
03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Г

Код ЄДРПОУ39010283
п/р UA603223020000026502000000010 в АТ «АЙБОКС БАНК», МФО 322302

Директор Шевцова А.В. ___________________________

14. Реквізити Київстару:

ПрАТ «КИЇВСТАР»
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
ІПН 216738326059;
Код ЄДРПОУ 21673832;
п/р IBAN: UA403003460000026008010065101 в АТ «Альфа-Банк»; МФО 300346
Директор з розвитку нових напрямків бізнесу Польшаков І.В. ____________________________

8